Stedelijke Kunstacademie Geraardsbergen

ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT
1) DE ROL VAN DE SCHOOL
 
- de school als cultuurpartner en als laboratorium
De kunstacademie van de stad Geraardsbergen (KAG) heeft een volwaardig programma uitgebouwd voor 5 studierichtingen : muziek, woord, dans, beeldende kunst en circuskunst.
We zijn in staat om een volwaardige plaats naast de dagscholen in te nemen en een breed gamma aan kunst en cultuur te bieden voor jong en oud. Met dit ruime aanbod richt de academie zich tot een breed publiek : kinderen (van 4-11jaar), jongeren (van 12-17jaar) en volwassenen (vanaf 18 jaar).
De KAG wil haar studierichtingen zo toegankelijk mogelijk maken voor alle geïnteresseerden. Iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, die zich wil ontplooien op artistiek vlak kan een opleiding volgen. Ze biedt kunstpakketten aan waar leerlingen van 6 tot 11 jaar kennis kunnen maken met de verschillende disciplines.
Tevens is het de opdracht van de academie de leerlingen onderwijs te bieden in een positieve en stimulerende sfeer, waarin leerlingen zich in de diepte kunnen ontwikkelen tot scheppende, kunstzinnige personen met een kritische ingesteldheid.
 
De KAG staat open voor nieuwe initiatieven om het aanbod blijvend te verruimen en om zo de bevolking en de plaatselijke verenigingen te laten participeren in culturele activiteiten. Daarnaast neemt de academie drempelverlagende maatregelen om kansarmen en mensen met een beperking de kans te geven deel te nemen aan de lessen.
 
De KAG hecht belang aan de sociale vaardigheden die zijn opgenomen in ons schoolreglement.
 
 
2) DE LEERLING ALS INDIVIDU
 
- profiel van de leerling:
Wij respecteren ieders voorkeuren, achtergronden, talenten en beperkingen en vertrekken steeds vanuit de leerling om de, voor hem of haar, beste weg uit te stippelen. D.m.v een gedifferentieerde aanpak kunnen we dit doel bereiken.
Niet alleen is er een differentiatie in de pedagogische aanpak en in de aangeboden leerstof, maar ook in de evaluatiemethodes. Op die manier is het mogelijk dat iedereen op een aangename manier van kunst kan genieten, zowel actief als passief. Zo vormen we
leerlingen die zelfstandig, mondig en onder eigen verantwoordelijkheid aan het culturele leven kunnen deelnemen.
 
- engagement van leerling en ouders:
Wij vragen het engagement om elke les aanwezig te zijn en constructief mee te werken. Regelmatig worden de ouders betrokken bij het leerproces van de leerling.
 
 
 
3) PEDAGOGISCHE ASPECTEN
We geven eerder leerling-gericht dan leerstofgericht les.
 
- evaluatie en rapporten
Evaluatiemomenten worden georganiseerd in het belang van de leerling. Naast examen-evaluatie hecht de academie ook belang aan permanente evaluatie.
 
- milieu
De KAG wil haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu opnemen. Het spreekt voor zich dat we met z'n allen proberen energie te besparen en recyclage aan te moedigen. Ook bezoekers worden op het nut hiervan gewezen.
 
-
communicatie
De KAG heeft de voorbije jaren erg geïnvesteerd in moderne communicatie. Ze heeft een eigen website die up-to-date gehouden wordt, een sms-dienst om leerlingen en/of ouders te verwittigen bij afwezigheid van een leerkracht en een elektronische nieuwsbrief voor leerlingen en één voor leerkrachten.
Daarnaast wil de KAG zeker het persoonlijk contact onderhouden. Aan de balie worden ouders en leerlingen opgevangen en eventueel doorverwezen, leerkrachten staan voor en na de lessen steeds open voor gesprek.
 
 
 
4) ARTISTIEKE ACCENTEN
 
- projecten binnen de school
De academie biedt de leerlingen de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende projecten en brengt hen zo in contact met andere kunstvormen door interdisciplinair te werken.
 
- activiteiten buiten de school
In de opleiding aan de KAG wordt in ruime mate aandacht geschonken aan de kennis van het vak. Een werk kritisch leren beoordelen is hier een onderdeel van. Maar naast de opleiding in de academie dienen zoveel mogelijk randactiviteiten te worden bijgewoond die een bredere kijk geven op kunst in het algemeen.
Het kunnen smaken van muziek, beeld, woord of dans geeft een levenslange voldoening, ook wanneer men om één of andere reden niet meer actief met kunst kan bezig zijn. Het spreekt voor zich dat de KAG alle middelen ter beschikking dient te stellen die de leerlingen nodig hebben om op dit vlak te kunnen evolueren.