Stedelijke Kunstacademie Geraardsbergen


INLICHTINGEN
1. STRUCTUUR EN ORGANISATIE


Onze kunstacademie is een academie met vijf studierichtingen nl. muziek, woord, dans, beeldende kunst en circuskunst. Naast de cursussen die ingericht worden door het ministerie van onderwijs, - dat in staat voor de loonkost van de personeelsleden - zijn er tevens cursussen ingericht door het stadsbestuur (hier staat het stadsbestuur in voor de loonkost van het betrokken personeel).
 
 

2. INRICHTENDE MACHT


De inrichtende macht (of schoolbestuur) is het stadsbestuur van Geraardsbergen. Het departement onderwijs staat onder leiding van Dhr. Fernand Van Trimpont.
 
 

3. DIRECTIE


De dagelijkse leiding van de kunstacademie is in handen van Dhr. Marc van den Borre. Het kantoor van de directeur kan je terugvinden op het gelijkvloers (lokaal 13).
 
 

4. SECRETARIAAT


Het secretariaat bevindt zich eveneens op het gelijkvloers (lokaal 8) en is open op volgende tijdstippen:
maandag van 13u30 tot 20u00
dinsdag van 13u30 tot 20u00
woensdag van 11u30 tot 20u00
donderdag van 13u30 tot 20u00
vrijdag van 13u30 tot 20u00
zaterdag van 9u00 tot 12u00
U kan er steeds persoonlijk terecht of telefonisch contact nemen op het nummer 054/434241 of via mail: kunstacademie@geraardsbergen.be


5. KLASCONCERTEN LEERLINGEN - AUDITIES - PROJECTEN


Elk schooljaar worden er verschillende klasconcerten (concert gegeven door een klas), leerlingenaudities (concert door verschillende klassen) of interdisciplinaire activiteiten (grote projecten waarbij de verschillende studierichtingen samenwerken - bv. een musical) opgezet. De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan deze activiteiten indien ze hiervoor aangewezen worden door de leerkracht en dit vanuit pedagogisch oogpunt. Het optreden voor publiek is een zeer belangrijk onderdeel in de opleiding tot volwaardig kunstbeoefenaar.
 

6. BIJWONEN ACTIVITEITEN BUITEN DE ACADEMIE


In sommige klassen zullen regelmatig interessante voorstellingen buiten Geraardsbergen bijgewoond worden. Afhankelijk van klas tot klas en van de voorstelling zijn deze uitstappen al dan niet verplicht. De kostprijs hiervan zal zo laag mogelijk gehouden worden.

 

7. TOEZICHT


Tijdens de openingsuren is een verantwoordelijke aanwezig om toezicht uit te oefenen. Deze verantwoordelijke dient voor de nodige rust te zorgen, dit vooral tijdens het wisselen van de klassen en ook voor allerlei vragen, een drankje, kopieën, ... Alle leerlingen dienen de onderrichtingen van het toezichtpersoneel strikt op te volgen.


8. MEDIATHEEK


Er is een mediatheek waar enkel leerkrachten terecht kunnen.

9. PRIKBORD ‘Informatie voor de leerlingen’


In de onthaalruimte is een prikbord aanwezig waar allerlei mededelingen door de leerlingen en ouders kunnen gelezen worden (uurrooster, lokaalverdeling, nieuwe cursussen, activiteiten, ...) Het is van groot belang dat de leerlingen wekelijks deze mededelingen even raadplegen.


10. CONTACTEN OUDERS-ACADEMIE


Het is altijd mogelijk directie en leerkrachten te spreken. Een kort onderhoud (max. 5 minuten) kan voor of na de lessen; voor langere besprekingen: na afspraak.
Gedurende de maanden september en oktober gaan er in sommige klassen contactavonden door. In deze vergadering legt de leerkracht zijn pedagogisch-didactische principes uit en de werkwijze die hij zal hanteren in de loop van het schooljaar.
Na de totaalresultaten met Kerstmis en einde schooljaar volgt voor sommige klassen een oudercontact om de resultaten te bespreken.
De agenda en het schoolrapport hebben het doel de ouders in de gelegenheid te stellen het gedrag, de studie-ijver, de vorderingen en de persoonlijke inzet van hun kind te volgen.
Langs de agenda worden ook sommige mededelingen aan de ouders gedaan (activiteiten, lesverplaatsingen, kosten voor boeken of ander materiaal, ...) Ook de ouders kunnen via de agenda mededelingen overbrengen naar de leerkracht of de directeur.
De agenda moet elke week ondertekend worden door de ouders.
Schoolagenda en notities moeten vrij zijn van ongewenste aantekeningen. Zij kunnen ter controle worden opgevraagd door de inspectie.
Ouders mogen niet op eigen houtje leerlingen komen berispen. Indien ouders menen klachten te hebben over het gedrag van sommige leerlingen, dan doen ze dit via de leerkracht of de directeur.
Alle leerlingen vanaf 8 jaar in de afdeling muziek dienen een agenda bij te houden.
Op regelmatige tijdstippen verschijnt een digitale nieuwsbrief met daarin allerlei info.
 
 

11. EVALUATIESYSTEEM


Het schooljaar is verdeeld over twee periodes : het eerste semester loopt tot januari, het tweede tot juni.
 
* Afwezigheid bij proefwerken
Een leerling die afwezig is op een proefwerk kan dit alleen overdoen bij redenen van ziekte (medisch attest verplicht). Andere redenen dienen de goedkeuring van de leerkrachten te krijgen. Niet vooraf aangekondigde afwezigheden op een examen leiden tot het niet behalen van enige score.
 
* Bijlessen
Leerlingen die voor de vakken (AMV - AMC) leermoeilijkheden hebben kunnen op advies van de leerkracht gratis bijles krijgen. In dit geval worden de ouders op de hoogte gebracht, waarna de nodige afspraken worden gemaakt.
 
* De eigen leefomgeving
De eigen leefomgeving van de leerlingen kan veel bijdragen tot het oplossen van leerachterstanden of - vooral in het kunstonderwijs - een dalende motivatie voor het vak. Ouders moeten tenminste interesse opbrengen voor de studievorderingen van hun kind(eren). Broers, zussen en familieleden met muzikale ervaring kunnen misschien eveneens ingeschakeld worden. Het thuis scheppen van een artistiek klimaat kan alleen maar bevorderend zijn voor de motivatie van de kinderen.